Αναγνώριση ΑΣΕΠ

Το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής NYLC – NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE στα επίπεδα C2, C1, Β2, Β1, έχει συμπεριληφθεί στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ.

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της συνεδρίασης της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ αρ. 3 /08-07-2020, το NYLC – NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 146/2007

Το NYLC-New York Language Center είναι αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης ως πιστοποιημένο σχολείο της Αγγλικής ως δεύτερης γλώσσας ( ESOL)και είναι επίσης διαπιστευμένο από την CEA ( The Commission on English Language Program Accreditation) Εθνική Υπηρεσία Διαπίστευσης για προγράμματα και εκπαιδευτικους φορεις της Αγγλικής γλώσσας στις ΗΠΑ.